ត្រូវការទិញសៀវភៅ

ខ្ញុំត្រូវការទិញសៀវភៅ មួយក្បាលដូចមានក្រប ខាងក្រោម តើបងប្អូនណាមានដឹងថា ទីណាមានលក់ទេ?