បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ១៣ មេសា ២០១២ នៅអន្តេវាសិកដ្ឋាន A3 ហាណូយ,វៀតណាម

ដើម្បីសំរួលដល់បងប្អូនដែល ពិបាកក្នុងការចូលមើលរូបថតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទំព័រ Facebook ដោយសារតែវៀតណាមបាន ប្លុក ដោយទាល់តែប្រើ កម្មវិធី ប្តូរ IP ទើបអាចមើលបាន។ ចឹងខ្ញុំផ្សាយនៅទីនេះ ដើម្បីងាយបង្កការងាយស្រួល ម្យ៉ាងទំហំរូបថត មិនបានប្តូរទេ។