ផ្ទះរបស់ ហ៊ីត្លែរ Hitler

Hugo Jaeger ជាអ្នកថតរូបដ៏ស្និតស្នាលនឹង ហ៊ីត្លែ បានថតរូបជាច្រើន និងបានលក់អោយ ទស្សនាវដ្តី Life នៅឆ្នាំ ១៩៦៥ ក្រោយសង្រ្គាម