កម្មវិធី បំបែកកិរិយាស័ព្ទ ភាសាបារាំង-Verbe conjugaision

ចុចលើរូបភាពដើម្បីទាញយក-Click on picture to download


នេះជាកម្មវិធីបំបែកកិរិយាស័ព្ទនៅក្នុងភាសាបារាំង បងប្អូនដែលមិនសូវចាំការបំបែក ឬ ពូកែភ្លេច អាចប្រើវាដើម្បីជំនួយបាន។
Đây là phần mềm chia động từ của tiếng Pháp anh em nào không nhớ rõ hoặc hay quên có thể dùng nó để hộ trợ.