ដោះស្រាយអាំងតេក្រាលងាយៗ

ដោះស្រាយអាំងតេក្រាល រាង A=\int \frac {dx}{ax^2+bx+c}
របៀបដោះស្រាយ៖ A=\int \frac {dx}{ax^2+bx+c}=\int \frac {dx}{(mx+n)^2+p^2}=\frac {1}{mp}arctg(\frac {mx+n}{p})+c
A=\int \frac {dx}{ax^2+bx+c}=\int \frac {dx}{(mx+n)^2-p^2}=\frac {1}{2mp}ln|\frac {mx+n-p}{mx+n+p}|+c
របៀបបំលែង ax^2+bx+c ទុកអោយមិត្តអ្នកអានធ្វើខ្លួនឯង។
ដោះស្រាយអាំតេក្រាល រាង B=\int \frac {mx+n}{ax^2+bx+c}dx
របៀបដោះស្រាយ៖
B=\int \frac {mx+n}{ax^2+bx+c}dx=\int \frac {{\frac {m}{2a}}(2ax+b)+(n-\frac {mb}{2a})}{ax^2+bx+c}dx
B=\frac {m}{2a} \int \frac {(2ax+b)dx}{ax^2+bx+c}+ (n-\frac {mb}{2a})\int \frac {dx}{ax^2+bx+c}
B=\frac {m}{2a} \int \frac {d(ax^2+bx+c)}{ax^2+bx+c}+(n-\frac {mb}{2a})A
B= \frac {m}{2a}ln|ax^2+bx+c|+(n-\frac {mb}{2a})A
ដោះស្រាយអាំតេក្រាល រាង C=\int \frac {dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}
ដំបូងយើងស្រាយបញ្ចាក់ថា 
(ln|u+\sqrt {u^2+k}|+c)'=\frac {(u+\sqrt {u^2+k})'}{u+\sqrt {u^2+k}}=\frac {1+\frac {u}{\sqrt {u^2+k}}}{u+\sqrt {u^2+k}}=\frac {1}{\sqrt {u^2+k}}
(នៅមានត)