មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការដោះស្រាយវិសមភាព Olympiad

នេះជាសៀវភៅដែល មានលំហាត់និងដំនោះស្រាយច្រើនដែលទាក់ទងសំរាប់ការប្រលង Olympiad ឯកសារនេះមិនមែនជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំទេ តែខ្ញុំទទួលបានវាពី Forum Maths នៅប្រទេសវៀតណាម។ សង្ឃឹមថាឯកសារនេះនឹងមានប្រយោជន៏សំរាប់អ្នករាល់គ្នា។