ដំណើរកំសាន្ត

ខានសរសេរប្លុកយូរគួរសមដែរហើយ ព្រោះតែរវល់ដើរលេងពេក ឥលូវជិតដល់ថ្ងៃចូលរៀនទៀតហើយ ចឹងផ្សាយដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្ញុំរយៈពេលកន្លងមកទុកគ្រាន់មើលលេងសិន ព្រោះមិនងាយមានពេលដើរលេងទេ។