ដំណើរកំសាន្ត

ខានសរសេរប្លុកយូរគួរសមដែរហើយ ព្រោះតែរវល់ដើរលេងពេក ឥលូវជិតដល់ថ្ងៃចូលរៀនទៀតហើយ ចឹងផ្សាយដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្ញុំរយៈពេលកន្លងមកទុកគ្រាន់មើលលេងសិន ព្រោះមិនងាយមានពេលដើរលេងទេ។

ត្រូវការទិញសៀវភៅ

ខ្ញុំត្រូវការទិញសៀវភៅ មួយក្បាលដូចមានក្រប ខាងក្រោម តើបងប្អូនណាមានដឹងថា ទីណាមានលក់ទេ?