តើមានអ្នកអាចជួយបានទេ?

ខ្ញុំប្រើវិនដូ មាន​​​ license Vista Home Premium ដែលមានស្រាប់ក្នុងកុំព្យូទ័រ។
តែពេលដំបូងប្រើធម្មតាទេ ដល់ពេល update ហើយមានបញ្ហាខាង​ MS Word 2007
ដោយសារតែត្រូវការប្រើបន្ទាន់ទើបប្រើ MS Office 2003 ជំនួសវិញសិន។
តែពេលសរសេរយូរទៅវានៅតែ error ទៀត​គឺមានរូបដូចបង្ហាញក្នុងនេះ។
បងប្អូនណាមានដំណោះស្រាយជួយប្រាប់ផង ខ្ញុំសាកកែវិនដូ ២ ៣ដងដែរហើយនៅចឹង!
អរគុណទុកជាមុន!

error ពេល​ install Office 2007

error ពេល install Office 2007


error ពេល​កំពុងប្រើ​ MS Word 2003

error ពេល កំពុងប្រើ MS Word 2003