ដោះស្រាយលំហាត់នព្វន្ត ២០០៩

មិនសូវមានព្រឹត្តិការណ៏ថ្មីគួរអោយចាប់អារម្មណ៏ ចឹងបង្វែរអារម្មបងប្អូនមកកំសាន្តជាមួយគណិតវិទ្យា សូមបងប្អូនកុំគិតថាខ្លួនមិនចេះ ឬខ្សោយខាងគណិតវិទ្យា ហើយមិនហ៊ានបកស្រាយឬ បញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនអំពីគណិតវិទ្យា ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹង ចូលរួមចំនែកក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យគណិតវិទ្យារបស់ខ្មែរ អោយកាន់តែមានភាពរីកចំរើន។

លំហាត់៖ នៅក្នុងប្រព័ន្ធគោល១០ បើសិនជាយើងសរសេរពីរចំនួន 8^{2009} និង​ 125^{2009}​ បន្តគ្នា នោះយើងនឹងបានចំនួនថ្មីមួយដែលមានប៉ុន្មានខ្ទង់?

ចំលើយ