កំសាន្តគណិតដើមខែមិថុនា

ដោយប្រើលេខ ២ ចំនួន៥ និងគ្រប់ប្រមាណវិធីគណនាទាំងអស់ ចូរសរសេរចំនួនចាប់ពី ០ ដល់ ៥០។
ឧទាហរណ៏៖ 
0=2/2+2/2-2
33=22+22/2

ត្រូវការចំលើយ កំសាន្តគណិតចុងខែឧសភា សូមចុចត្រង់នេះ