កប៉ាល់ធំជាងគេក្នុងលោក

នេះជាកប៉ាល់ធំជាងគេក្នុងលោកដែលមានឈ្មោះថា Oasis of the Seas ដែលត្រូវបានតំឡើងនៅ STX Europe’s (erstwhile Aker Yards) Turku shipyard ប្រទេស​ Finland​ ហើយបានសំរេច ៦៥% ហើយ។ ទិន្ន័យរបស់កប៉ាល់នេះមានដូចជា៖

 • has a price tag of US $2.5 billion (euro2 billion).
 • Ship’s data:oasis_of _the_seas1
  • Guest Capacity: 5,400 double occupancy
  • Gross Tonnage: 222,900
  • Staterooms: 2,700
  • Decks: 16 high
  • Length: 1,184 feet
  • Max Beam: 154 feet
  • Draft: 30 feet
  • Cruising Speed: 22 knots

 

 • Some construction details (estimated quantity):oasis_of _the_seas3
  • area of steel: 525,000 sq metres
  • welding seam: 2,500 km
  • painted surface: 850,000 sq metres
  • paint: 630,000 litres
  • electric cable: 5,000 km
  • automation sensors: 30,000 pcs
  • pipeline (>25 mm): 250 km
  • sprinkler heads: 16,000 pcs
  • sprinkler pipelines: 100 km
 • Some accommodation facts:
  • seats for passengers: 26,000 pcs
  • air conditioned area: 150,000 sq metresoasis_of _the_seas2
  • carpet area: 90,000 sq metres
  • window area: 8,000 sq metres
  • works of art: 7000 pcs
  • water in pools: 2,300 metric tons
  • fresh water generated: 4,100,000 litres per day
  • ice cubes generated: 50 metric tons per day
 • Some more facts:
  • power plant: 97,020 kw
  • propulsion power: 60,000 kw
  • bow thrusters: 22,000 kw

ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលរូប