ម្ចាស់រង្វាន់ណូបែល រូបវិទ្យា ២០១៣

Britain’s Peter Higgs and Francois Englert មកពីបែលហ្សិក បានទទួលពានរង្វាន់ណូបែលរូបវិទ្យា កាលពីថ្ងៃអង្គារ៏ ថ្ងៃទី៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣។ របកគំហើញរបស់ពួកគាត់ គឺ ការសិក្សាអំពីធាតុ មួយមានម៉ាស និង គ្មានម៉ាស ដែលអាចអោយគេសិក្សាបាន ពី កំនើតនៃ Universe ។
Images of Francois Englert of Belgium and Britain's Peter Higgs, laureates of the 2013 Nobel Prize in Physics, are displayed on a screen during a news conference in Stockholm

Belgian physicist Francois Englert arrives at a news conference at the University of Brussels

Belgian physicist Francois Englert leaves his house with his wife Mira in Brussels, after he and Britain's Peter Higgs won the Nobel prize for physics

Belgian physicist Francois Englert appears at the balcony of his house in Brussels, after he and Britain's Peter Higgs won the Nobel prize for physics

File picture of British physicist Higgs talking with Belgium physicist Englert
http://www.reuters.com/article/video/idUSBRE9970B620131008?videoId=274078398