សុនខ ទទួលបានអនុបណ្ឌិតកិត្តិយស

លោក Carlos Mora នៅថ្ងៃដែលលោកទទួលបានសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនោះ ឆ្កែសំនព្វចិត្តរបស់គាត់ ក៏បានទទួលសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតកិត្តិយសផងដែរ ដោយសារតែវាបានចូលរួមគ្រប់ម៉ោងសិក្សាជាមួយម្ចាស់វា ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ជាពិសេសនៅលើសញ្ញាប័ត្ររបស់ ក៏មានហត្ថលេខាពី ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាដូចគេដែរ។
1379389480-chuyen-la-cho--1-

1379389480-chuyen-la-cho--2-

1379389480-chuyen-la-cho--3-

1379389480-chuyen-la-cho--4-

1379389480-chuyen-la-cho--5-

1379389480-chuyen-la-cho--6-