សៀវភៅសំរាប់វិស័យវិស្វកម្ម ជំនាញវិស្វករ =))

ខ្ញុំបានចងក្រងសៀវភៅ ដែលទទួលបានពីមិត្តភក្តិ ក៏ដូចជាខំទាញយកពី Internet ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីចែកចូនបងប្អូន។
http://www.mediafire.com/folder/5p4mp1mxqvplh/Engineer
បញ្ជាក់៖ ចំពោះបងប្អូនដែលមាន Account Mediafire សូមជួយរក្សាលីងទុកក្រែងលោ គេប្លុករបស់ខ្ញុំចោល ករណីចែកសៀវភៅ Copyright របស់គេដែលខ្ញុំមិនដឹង។

Royal City visiting

នេះជាបុរីថ្មី ឈ្មោះថា Royal City ដែលទើបសាងសង់ បានប្រហែល ជាង2ឆ្នាំសោះ ជិតរួចហើយ គឺពិតជាលឿនមែន

20130808-013538.jpg

20130808-013608.jpg

20130808-013645.jpg

20130808-013617.jpg

20130808-013551.jpg

20130808-014819.jpg

20130808-014843.jpg

20130808-014902.jpg

20130808-014924.jpg

20130808-015012.jpg

20130808-015033.jpg

20130808-015051.jpg

20130808-015106.jpg

20130808-015118.jpg

20130808-015136.jpg

20130808-015153.jpg

20130808-015202.jpg

20130808-015221.jpg

20130808-015230.jpg

20130808-015239.jpg

20130808-015252.jpg
ក្នុងចំនោមបុរីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួប ក៏ដូចជាធ្លាប់ធ្វើការ នេះជាបុរីដែលធ្វើលឿនមួយ និងមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លា៚