ដែលតា ធីម Delta Team

Image

នេះជា logo របស់ខ្ញុំដែលបានរចនា ជាមួយមិត្តភក្តិ ក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារ។ យើងខ្ញុំទទួល រចនាម៉ូតផ្ទះទាំងក្នុងក្រៅ តាមតំរូវការ និង ការងារសំណង់ជាច្រើនទៀត…

សូមទាក់ទង៖

នៅកម្ពុជា ៖ +៨៥៥ ៨៨ ៨៨៨ ៧៨៧៧

នៅវៀតណាម៖ +៨៤ ១៦៨ ២២ ៩៩ ៧៧៧

ឬ អីមែល៖ chhinsayon@gmail.com