ដំណឹងពីសាលាក្រុង រឿងតំលៃឡាន-ឡានក្រុង ពេលចូលឆ្នាំ

នេះជាសារណែនាំរបស់សាលាក្រុង ណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនកុំអោយតំលើងថ្លៃ សំបុត្រឡាន៖

សង្ឃឹមថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងមិនតំលើងថ្លៃដូចរាល់ឆ្នាំ