ការប្រែប្រួលរបស់ខ្ញុំរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ

មិនសូវបានសរសេរអ្វីទេ ព្រោះរវល់ពេក ផ្តិតរូបថតដាក់តាំងផ្ទះមួយសិន។

កាលពីខែ កញ្ញា ២០១១ ដល់ ខែ មករា ២០១២