ថ្ងៃបុណ្យនិយាយភាសាបារាំង

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងមិត្តរួមថ្នាក់បានរៀបចំ Camping នៅឯ សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ នឹងសាលាផ្សេងទៀតជាច្រើនដើម្បីអបអរសាទរ ថ្ងៃនិយាយភាសាបារាំង។ មានរូបថតខ្លះ ចែកជូនបងប្អូនទស្សនា៖

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage