ទីក្រុង Constanta ជាង៦០០ឆ្នាំ មុន គ.ស

សំរាប់ការរៀបចំទីក្រុង ដែលយើងហៅថា រៀបចំដែនដី និង នគរូបនីយកម្ម គឺពិតជាមានការទាក់ទងគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ទៅដល់អាយុកាល និងព្រឹត្តការណ៏ ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីតំបន់ដែលគេចង់ស្ថាបនាអោយក្លាយជាទីក្រុងដ៏ទាក់ទាញមួយ។ ខ្ញុំសូមលើកយកពីទិក្រុង Constanta របស់ប្រទេស Romania ដែលជាទីដ៏មានវ័យចំណាស់មួយមានអាយុកាលតាំងពី ៦០០ឆ្នាំមុន គ.ស៖