នារីជនជាតិចិនប្រកាសរកប្តីបរទេសក្រៅពីអាស៊ី

Luo Yuefeng កើតឆ្នាំ ១៩៨៥ ស្រាប់តែបានមកដល់មុខសកលវិទ្យាល័យ ល្បីល្បាញ Columbia University ឯទីក្រុង ញ៉ូ យក ដើម្បីចែកក្រដាស់ប្រកាសរកប្តី។ ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៏ថា លក្ខខណ្ឌ រើសប្តីរបស់នាងដូចជាខ្ពស់ពេកទេដឹង? ខ្ញុំមិនមែនម៉ាក់ងាយនាងទេ តែសង្ឃឹមថា ផែនការមួយជំហាន ឈានដល់មេឃរបស់នាងនឹងបានជោគជ័យចុះ! មិត្តអ្នកអានគិតយ៉ាងណាដែរ?

កំពុងឈរចែកក្រដាស់ប្រកាស


សកម្មភាពចែករបសនាង


លក្ខខណ្ឌដើម្បីក្លាយជាប្តីរបស់នាង