ជប់លៀង ណូអែល ២០១១ ជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់

ម្សិលម៉ិញ មិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់ដែលជាជនជាតិ បារាំង បានអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នា ដែលរៀនក្នុងថ្នាក់ Post-Master DPEA ជំនាន់ទី១១ តែទៅបានតែប៉ុន្មាននាក់ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះភាគច្រើនគឺរវល់។ យ៉ាងណា ក៏ចេះខ្លះរបៀបធ្វើម្ហូបរបស់គេដែរ ហេហេ។

រៀបចំ....ចាប់ផ្តើម