បើកប្រអប់ HTC Sensation XL ពណ៍ស២៩ គ្រាប់ របស់ Messi នៅដើមរដូវប្រកួត ២០១១-២០១២