រូបភាពអ្នកចូលរួមរំលែកទុក្ខ លោក Kim Jong Il នៅកូរ៉េ ខាងជើង និង ស្ថានទូតឯប្រទេសចិន

អ្នករស់នៅប្រទេសចិន យកផ្កាទៅដាក់មុខស្ថានទូត កូរ៉េ ខាងជើងនៅប្រទេសចិន


លោក Kim Jong Il តាមរយៈរូបភាព


ម៉ូតូ Wave 110S ឆ្នាំ ២០១២