ពេលដែល Superman នៅក្មេង

កាល ស៊ុបពែរមែន នៅក្មេង ទើបតែរៀនហោះដំបូងគាត់បានជួបរឿងបែបនេះ៖

ទើបតែរៀនហោះចឹងហើយ...!