រីករាយថ្ងៃ ១១-១១-១១

សូមអោយថ្ងៃដែលកំរមានមួយនេះ មិត្តទាំងអស់គ្នា ជាពិសេស គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ ជួបតែសំណាង សុខសេរីសួស្តី និង មានសុខភាពល្អ ព្រមទាំងសំរេចរាល់ការងារ ទាំងឡាយ ! ជាពិសេស គឺសូមអោយខ្ញុំសំរេចការងារសិក្សា ប្រកបដោយជោគជ័យ…
ខាងក្រោមនេះ ជាកាដូ បន្តិចបន្តួចផ្ញើរអ្នកទាំងអស់គ្នា៖

នេះទើបហៅថាអារម្មណ៏អ្នកមានសេចក្តីសុខ...


ស៊ី HotDog...


ថ្ងៃពិសេស គិតរករឿងថ្មីទៅមើលនៅផ្ទះ...


កំដៅសាច់ដុំភ្នែក...


គូរស្នេហ៏រំលឹកអនុស្សាវរីយ៏ថ្ងៃ ១១-១១-១១


គេធ្វើអ្វីថ្ងៃ ១១-១១-១១ ហ្នឹង?

ពេលដែល Superman នៅក្មេង

កាល ស៊ុបពែរមែន នៅក្មេង ទើបតែរៀនហោះដំបូងគាត់បានជួបរឿងបែបនេះ៖

ទើបតែរៀនហោះចឹងហើយ...!