អាវុធថ្មីរបស់ Apple

ថ្មីៗនេះ Apple បានទទួលបណ្ណកម្មសិទ្ធបញ្ញា ពីអាមេរិច គឺរបៀបដោះសោរលើ អេក្រង់ Touch screen (Slide to unlock)។
នេះជា ជាក្តីកង្វល់ថ្មី ដល់បណ្តា ក្រុមហ៊ុនធំៗ មួយចំនួនដែល នឹងចែកចាយ Smartphone នៅទីផ្សា អាមេរិច ដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន នោះបានប្តូររូបរាង ពីសញ្ញាព្រួញ មកមូល ឬ យ៉ាងណាក៏ដោយ តែសំខាន់គឺ របៀបអូស លើអេក្រង់ គឺនៅដដែល។ ចាំមើលថា តើសង្រ្គាមរបស់ បណ្តាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងរីកធំដល់ណា!?