ព្រោះតែចង់ក្លាយជា Superman

Herbert Chavez ពេលនេះអាយុ ៣៥ឆ្នាំ ជនជាតិ ហ្វីលីពីន ព្រោះតែពេញចិត្តនឹង Superman ពេកគាត់បានសំរេចចិត្តធ្វើការវះកាត់ រាងកាយរបស់គាត់ជាច្រើនលើក ដើម្បីធ្វើអោយដូច រូបរាងរបស់ Superman ។

ថតជាមួយរូបសំណាក Superman



វត្ថុអនុស្សាវរីយ៏ ដែលគាត់បានរក្សាទុក




មុននឹងក្រោយពេលវះកាត់