តស៊ូគង់បានសំរេច

ការរងចាំមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះ គឺចឹង


គ្មានមនុស្សលើលោកនេះ ល្អឥតខ្ចោះនោះទេ ! No one is perfect even a word perfect.