ចូល Facebook អត់បាន? Can’t login Facebook?

ថ្ងៃនេះនៅ ស្រុកយួនចូលលេង Facebook អត់បានទេ ហើយទាល់តែអត់ចឹងទៅក៏មិនដឹងធ្វើអីដែរ សារណា ក៏អត់សូវបានធ្វើ ព្រោះធ្វើអត់ចេញ ! ហេហេ លើកមុនគេបិទ មិនអោយចូល រួចតែដូរ IP អាចចូលបាន ! អាឡូវគេ បិទ ជិតឈឹង មិនដឹងចូលតាមណាទេខ្ញុំ ! បងប្អូននៅខាង នោះសុខសប្បាយទេ? មានជប់លៀងផឹកស៊ី មើលហៅៗ ផង! ហេហេ
Today can’t login Facebook? only in Vietnam?

Erasmus Mundus Mobility with Asia

Application guide

STEP 1

Before starting your application you must register at the EMMA Application Web Site. You need a valid email address to register. Note that you are only allowed to register once. If you register and apply from several accounts the selection committee will consider only the first one. It is very important that you provide a valid email address and that you make sure to keep it active because some free email providers disable accounts that are not used for a duration of time (usually a few months) so check the situation with your email provider.

STEP 2

After you have successfully created an account you will receive al link to the application form. The link will be sent in an email to the address you used for the registration. If you do not receive an email from us within a few hours please make a new registration with an email address from a different provider.

STEP 3

You can then start to fill in your application on-line. You can always quit and later return to your stored data by using your login and password. It is recommended that during the application process you should not have more than one EMMA Application page open in your web browser.

STEP 4

After completion of all obligatory fields, a button will appear, allowing you to formally submit your application. When you submit your application you will receive a confirmation that we have received it. Only submitted applications will be considered during the selection process.
Click here to read more info

2011 ASEA-UNINET Thailand On-Place Scholarships under the ASEA-UNINET (ASEAN-European Academic University Partnership Network) Programme for Cambodia and Lao PDR

The Commission on Higher Education, Ministry of Education, Thailand, in
cooperation with the ASEA-UNINET Austria invites nationals of Cambodia and Lao
PDR to apply for the ASEA-UNINET Programme Thailand On-Place Scholarships for
academic year 2011. Seven scholarships will be granted to students and faculty
members of higher education institutions in Cambodia and Lao PDR or general
public from the two countries to further their Master’s degrees study in Thailand for
two years in international study programmes in the fields of sciences, engineering,
and economics offered by Thai higher education institutions which are members of
the ASEA-UNINET. Tuition fees for the Scholarship students will be paid by the Thai
higher education institutions and their living allowances and accommodations will be
paid by the Austrian Government.
click here to read more information

វិធីកំចាត់មេរោគ boot_type

ថ្ងៃនេះសូមនែណាំបងប្អូនពីវិធីកំចាត់មេរោគ boot_type ដែលមេរោគមួយនេះបានរំខានខ្ញុំយូរណាស់ហើយ ទើបដាច់ចិត្តរកដំណោះស្រាយតាម អិនធើនែត មកសំលាប់វា ! តែធ្វើបានប៉ុណ្ណា បងប្អូនសាកល្បងចុះ !
– ករណីវាស្ថិតនៅលើ Hardisk : គួរប្រើឌីស Mini XP,boot ( Hiren’s boot CD ) ឬ BootIceដែលអាចអោយយើងប្រើប្រាស់ MBR សំរាប់សំលាប់មេរោគនោះ។ ចូរកុំប្រើ វិធីសំលាប់មេរោគតាម DOS ព្រោះ OS អាចរាំងខ្ទប់មិនអោយដំណើរការ MBR បាន។
– ករណី វាជាប់នៅលើ USB or HD external យើងមិនបាច់ប្រើ Mini XP ទេ, ប្រើតែ BootIce ទៅបានហើយ ធ្វើយ៉ាងណាសូមមើលរូបខាងក្រោម

ដំណើរការ BootIce


ករណីវានៅជាប់លើ HD ដែលយើងចែក partition ក្នុងម៉ាស៊ីន ចឹងរើសយក partition ណាដែលមានមេរោគ


រួចចុច Process MBR វានឹងចេញមកផ្ទាំងមួយទៀត

បើសិនជាម៉ាស៊ីនយើងប្រប្រាស់ Windows XP ឬ 2003 ជ្រើយក Windows NT 5.x default MBR
បើសិនជាប្រើ Windows Vista ឬ ៧ យក Windows NT 6.x default MBR
បន្ទាប់មក ចុច Install/Config –> OK –> OK គឺចប់ហើយ
ចំពោះករណី HD external វិញ យើងត្រូវ Run BootIce as Administrator មិនត្រូវប្រើ Mini XP ទេ។ បន្ទាប់ពី Run bootIce ហើយ នោះផ្ទាំងមួយនឹងចេញមក ដោយមាន ជ្រើសរើសយក ទីតាំង HD external ស្រាប់ រួចធ្វើដូច ខាងលើ។ តែត្រូវចាំថា ចំពោះ HD external ជាទូទៅ គេជ្រើសយល Windows NT 5.x default MBR ទោះជាយើងប្រើ OS ជា window 7 or vista ក៏ដោយ។
ខ្ញុំសាកល្បងរួចហើយ គឺអាចធ្វើបាន ដោយសំលាប់ Boot_type ចេញពីម៉ាស៊ីនបាន តែតាមគេប្រាប់មកថា បើធ្វើខុស ដូចជាជ្រើសយក Windows NT 5.x default MBR ខុសអាចធ្វើ Restart ម៉ាស៊ីនអត់បាន តែខ្ញុំធ្វើត្រូវតាមគេប្រាប់មកឃើញថា អត់បញ្ហា ហើយក៏មិនពិបាកដែរ។ រៀនធ្វើអោយហើយទៅ ទាន់ម៉ាស៊ីននៅមានធានារ៉ាប់រង។ ហេហេ

ច្បាប់អ្នកសុំទាន