ចាប់រំលោភនៅទីសាធារណៈតែគ្មានទោស!

នេះជាហេតុការ ដែលបានកើតឡើងស្ទើររាល់ថ្ងៃតែមិនសូវមានអ្នកមានសម្ថកិច្ចណា យកចិត្តទុកដាក់សោះ ចឹងទេ ត្រូវតែចាត់វិធានការ ដើម្បីកុំអោយអំពើទាំងនោះ ត្រូវបានមនុស្សយកគំរូតាម! ព្រោះសព្វថ្ងៃមានមនុស្សជាច្រើន ទៅជាយកគំរូ សត្វមកធ្វើត្រាប់តាមទៅវិញ ! សូមរក្សាសត្វចិញ្ចឹមរបស់លោកអ្នកអោយមានសុវត្ថិភាព ចៀសពីការរំលោភទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត! បើធ្វើបាន សូមបន្តធ្វើការងារនេះទៅលើមនុស្សដែលអ្នកអាចជួយអោយផុតពីអំពើទាំងនេះ! 😆

ជួយគ្នាផង!


មើលវាព្រួតគ្នា!


ខុសធ្ងន់ណាស់! បើចង់ខ្លាំងម៉េចមិនទៅរកកន្លែង?


អាជ្ញាធរមើលជួយសំរួលផង!