ញាំត្រីចៀនឆៅ


នេះជា Clip មួយដែលគេបង្ហោះក្នុងអិនធើនែត បង្ហាញពីការញាំត្រីរស់(ឆ្អិនពាក់កណ្តាលឆៅពាក់កណ្តាល)នៃអាហារដ្ឋានមួយនៃ ប្រទេសចិន។ មិនដឹងថាអ្នកញាំមានអារម្មណ៏បែបណាទេ? គ្នាបើកមាត់ម្ហបៗ…