វិនដូ៧ ចេញអោយប្រើហើយ

ចាប់ផ្តើមតំឡើងវិនដូ៧

ចាប់ផ្តើមតំឡើងវិនដូ៧


Desktop Gadget

Desktop Gadget


Game

Game


Windows Media Center

Windows Media Center


Windows Media Player 12

Windows Media Player 12


Calculator​ ស្អាតនិងមានអនុគមន៏ច្រើនជាងអិចស៏ភី

Calculator ស្អាតនិងមានអនុគមន៏ច្រើនជាងអិចស៏ភី


លោកនាយក Microsoft Steve Ballmer បានអោយដឹងថាRTM(Release To Manufacturing) មិនមានអ្វីផ្លាស់ប្តូរច្រើនទេគ្រាន់តែកែសំរួលកំហុសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ធៀបជាមួយនឹង Release Candidate​ ។
Build 7600​ ដែលជាលេខកូដរបស់ Microsoft​ ចែកចាយសំរាប់វិនដូ៧ នេះ ត្រូវបានគេទាញយកពី
អិនធើនែតមុនពេលMicrosoft ប្រកាសអោយប្រើប្រាស់ទៅទៀត ដែលMicrosoft មិនអាចទប់ស្កាត់បាន។
អ្នកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Microsoft នឹងតាមMSDN និង TechNet និងទទួលបានវិនដូរ៧
នៅថ្ងៃទី​ ៦ ខែសីហា ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតានិងអាចប្រើបានចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា។ ហើយចំពោះតំលៃ
អាប់ដែត ពី អិចស៏ភី ឬ វិស្តារ ទៅ វិនដូ៧ អាចមានតំលៃពី ១០០ទៅ៤០០ ដុល្លារ។​
បើវាថ្លៃចឹងរឿងអីមិនចាំប្រើអាអត់អស់លុយវិញ!ហេហេ